Yatırımcı Bilgilendirme

Bilgilendirme Politikası

Amaç ve Kapsam

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerinin, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki bilgilerinin şeffaf, anlaşılabilir, doğru ve tam zamanında yatırımcıların ve ilgili kurumların bilgilendirmesini amaçlamaktır. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır.
Bilgilendirme politikası şirket bünyesinde çalışan tüm personelleri kapsamaktadır

Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin bilgilendirme politikası SPK Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesince, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından oluşturulmuş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının değiştirilmesi, geliştirilmesi ve izlenmesi yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikası genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmak, KAP’da açıklanmak ve internet sitemiz olan  www.eurotrendyo.com adresinde yayınlanmak zorundadır.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini, şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususları içerir. Bilgilendirme politikası çerçevesinde şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu
Sermaye Piyasası Mevzuatı , Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) hükümleri, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliği ve ilgili diğer tebliğ hükümlerine göre, aşağıda belirtilen hususlar Kamuyu aydınlatma Platformu üzerinde kamuya duyurulur.

 • Periyodik olarak hazırlanan Finansal tablolar, bağımsız denetçi raporları ve sorumluluk beyanları,
 • Periyodik olarak hazırlanan ara dönem ve yıl sonu faaliyet raporları,
 • Özel durum açıklamaları,
 • Olağan/Olağanüstü genel kurul toplantı duyuruları,
 • Özel durumlar tebliğ hükümlerinde belirtilen İçsel bilgilerin açıklanması,
 • Olağan dışı Fiyat ve Miktar hareketleri,
 • Haber ve söylentilerin doğrulanması,
 • Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması,
 • İdari sorumluluğu bulunan kişilerin işlemlerinin açıklanması,

  Ve diğer kamuya açıklanması gereken hususlar ile ilgili Kamuyu Aydınlatma platformu aracılığıyla duyurular yapılır.

İnternet Sitesi
Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır. İnternet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarını geri alımına ilişkin politikası, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilir. Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile sadece gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde açıklanır.

Faaliyet Raporu
Yönetim kurulu faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır. Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında; Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına, Yönetim kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine, Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna, Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya, Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye, Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye, Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye, %5’i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye yer verilir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlan ve Duyurular
Ana sözleşme değişiklikleri, Genel Kurul toplantı çağrıları, tescili ve ilanı gerekli diğer belgeler Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Kanun gereği yayınlanması gereken diğer ilan ve duyurular günlük gazetede ayrıca TTSG’de yayımlanır.

Diğer Hususlar

Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ulaşım
Şirketimizin internet sitesinden, Kamuyu aydınlatma platformundan, şirketimiz yatırımcı ilişkileri biriminden ve şirket merkezimizden toplantılara ilişkin sunum ve raporlara ulaşılabilecektir.

Şirketimiz hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları
Pay sahipleri ile ilişkiler birimine ulaşan, Şirketimizin faaliyetleri ve yaşanan önemli gelişmeler ile ilgili talep edilecek basın açıklamaları şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile Genel Müdür tarafından yapılır.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar
İdari sorumluğu olan kişi, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişi olarak tanımlanmıştır.Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri ve Genel Müdür idari sorumluğu olan kişiler olarak belirlenmiştir.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler
İçsel bilgi; Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeleri ifa etmektedir. Şirketimiz, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin bu bilgilerle ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlamakla yükümlüdür. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü şirketimize aittir. İdari sorumluluğu bulunan kişilerde ilgili tebliği hükümleri çerçevesinde aynı zamanda içsel bilgilere erişimi olan kişiler oldukları kabul edilir.
İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ile ilgili olarak şirketimiz ilgili mevzuatta belirtilen hususları ve de gerekli yaptırımları içeren bilgileri içeren yazılı talimatları imza karşılığında ilgili yönetici , personel ve diğer yetkili kişilere bilgilendirir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar
Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması zorunlu değildir. Ancak, şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde, aşağıda belirtilen esaslara uyulması zorunludur:

 • Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.
 • Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır.Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP’ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur.
 • Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

Bilgilendirme Politikasında Değişiklik

Şirketimiz bilgilendirme politikası belirli periyotlarda ve ilgili mevzuat hükümlerindeki değişiklikler olması halinde gözden geçirilir ve gerekli güncellemeler yapılarak Yönetim Kurulu onayının ardından yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur, Kamuya açıklanır ve internet sitesine eklenir.

Yürürlülük

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş’ne ait Bilgilendirme Politikası 18.03.2014 tarih ve 2014/8 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.