SÜREKLİ BİLGİLENDİRME

İmtiyazlı Paylar

EURO KAPİTAL

İmtiyazlı Paylar ve İmtiyazın Niteliği

Ana Sözleşme md. 11’de belirtildiği üzere:

  • Şirket, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye ile kurulmuştur. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari değerde 50.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket’in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 10.000.000.-TL’dir.
  • Şirket’in başlangıç sermayesi, her biri 1 TL. itibari değerde 100.000 adedi nama yazılıA Grubu 9.900.000 adedi hamiline yazılı B Grubu olmak üzere toplam 10.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı kurucular tarafından muvazadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilip ödenmiştir :
  • Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.
  • Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.
  • Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.
  • Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
  • Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.
  • Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.