Yatırımcı Bilgilendirme

KVKK Aydınlatma Metni

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 31.12.2020

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KVKK AYDINLATMA METNİ

Bu metin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinin ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin veri sorumlularına yüklediği aydınlatma yükümlülüğü uyarınca Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve pay sahiplerimizi kişisel verileri hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kişisel Verileri Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve pay sahiplerimizin kişisel verilerini “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir. Veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamakla yükümlüdür. Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun kişisel verileri işlerken uyması gereken ilkelere göre veri sorumlusu kişisel verileri işlerken;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme hususlarına riayet etmek zorundadır.

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. yukarıda belirtilen yükümlülüklere ve veri işlenmesi esnasında genel ilkelere uygun davranma konusunda azami dikkati göstermektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve pay sahiplerimizin kişisel verileri Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin faaliyetini sürdürebilmesi ve kişisel verilerin işlenmesi amacıyla her türlü sözlü, yazılı elektronik formlar sözleşmeler ya da daha farklı kanallarla toplanmaktadır. Toplanılan kişisel veriler kanunda belirtilen şartlara ve genel ilkelere uygun olarak işlenecek ve yine kanunda öngörüldüğü gibi talep halinde ya da kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Ve 6. Maddeleri uyarınca iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve pay sahiplerimizin kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile işlenmektedir:

– İş sürekliliğinin sağlanması ve yürütülmesi – Sunulan hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi
– Şirketimizin gerekli hizmetleri sunabilmesi ve bu bağlamda müşterileriyle iletişime geçilmesi
– Teslimat işlemlerinin planlanması ve icrası – Faturalama sürecinin yönetilmesi
– Şirketimizin müşterilerine sunmuş olduğu kampanyalardan ve tanıtımlardan haberdar edilmesi
– Şirketimizle alakalı şikayet olduğu takdirde şikayetin sonuçlandırılması
– Ticari itibarın ve güvenin korunması – Hukuk işlerinin takibi
– Finans işlerinin takibi
– İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
– İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
– Sosyal yardım faaliyetlerinin yürütülmesi
– Müşteri memnuniyet analizinin yapılmasının sağlanması
– İş Sağlığı/Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
– Fiziksel mekan güvenliğinin temini
– Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
– Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Bu amaçlarla işlenen kişisel verilerin büyük bir kısmı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası ve 6. maddesinin ve 3. fıkrası gereği kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenebilen verilerdir. Kanunda belirtildiği gibi kişisel veri sahibinin açık rızasını gerektiren bir işlem karşısında veri sahibinin rızası alınmadan kişisel verinin işlenmeyeceği şirketimiz tarafından taahhüt edilmektedir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları açıklanmıştır. Buna göre kişisel veri sahibi herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme eğer kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, talep halinde kişisel verinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik ve yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesi talep edildiğinde ya da kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi istendiğinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun doğmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın tazminini talep etme haklarına sahiptir.

KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel veriler kural olarak kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamamakla birlikte kanunda belirtilen bazı durumlar buna istisna teşkil etmektedir. Buna göre kanunlarda açıkça öngörülmesi, rızasını açıklayamayacak durumda olan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı ya da beden bütünlüğü korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verinin kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, kişisel veri sahibinin kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde veri sahibinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin ise veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Bununla birlikte yukarıda sayılan özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenmesi mümkündür.

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. çeşitli amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve pay sahiplerimizin kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarmaktadır. Kişisel verilerin hangi kişilere ve aktarılma amaçlarından birkaçı aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel veriler;

– İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak iş ortaklarına
– Şirketin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve şirketin faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin şirkete sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak şirket tedarikçilerine
– İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
– İş faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile veri aktarımı yapılması gereken gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine
– Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacı ile alt yüklenicilere aktarılabilmektedir.

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 Balgat Çankaya/Ankara