Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütü


Şirketimizin yatırım stratejisinin sürekli değişmesi, çoklu varlık gruplarına yatırım yapılması ve mutlak getiri hedeflenmesi nedeniyle 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yatırım stratejisi bant aralığı uygulaması sonlandırılmış ve “Eşik Değer” uygulaması kullanılmaya başlanmaya başlanmıştır

Portföyün Eşik Değeri

6 Aylık TRLIBOR Faizi

Portföyün Yatırım Stratejisi

Portföy net aktif değeri esas alınarak ve ilgili tebliğde belirtilen sınırlamalara uygun olarak, portföyde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki gibidir;

Pay Senedi 0% 100%
Ters Repo 0% 100%
Repo 0% 10%
Takasbank Borsa Para Piyasası 0% 20%
Kamu veya Özel Sektör Borçlanma Araçları 0% 100%
Vadeli Mevduat 0% 10%
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payı 0% 20%
Yatırım Kuruluşu ve Ortaklık Varantları ve Sertifikaları 0% 10%
Yabancı Ortaklık Payı 0% 20%
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0% 25%
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile bu madenlere dayalı ihraç edilen sermaye piyasası araçları 0% 20%

Ayrıca Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföydeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin % 50’si tutarındaki sermaye piyasası aracı ödünç verilebilir.

Yine Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yurt içi ve/veya  yurt dışı borsalardan portföyün riskten korunması amacıyla sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar portföye dahil edilebilir.

%99 güven aralığında 250 iş günü gözlem süresi ve bir günlük elde tutma getirisi süresinde ölçülen portföy mutlak riske maruz değerinin portföyün net aktif değerine oranı %2’i geçemez.